top of page

הרצאות והשתלמויות בתנועה ואינטגרציה חושית

 • השתלמויות לאנשי חינוך בנושא חשיבות התנועה וההתפתחות הסנסומוטורית ושילובם במסגרת הגן והכיתה.

 

 • הרצאות העשרה להורים להעלאת מודעות בנושא התפתחות מוטורית וסנסורית. זהוי קשיים במערכות אלו ואפשרויות הטיפול בהם. 

Blue Butterfly Hadara.png

השתלמויות לאנשי חינוך

לקבלת ידע תאורטי ומעשי בנושא חשיבות התנועה וההתפתחות הסנסומוטורית ושילובם במסגרת הגן והכיתה:

 • עקרונות ההתפתחות המוטורית ומערכות החושים

 • חשיבות התנועה וההתנסויות הסנסו-מוטוריות להתפתחות ולתהליכי למידה

 • שילוב התנועה במסגרת הלימודית היומיומית 

 • רעיונות להעשרה תנועתית  

  • בשילוב מוסיקה ואביזרים 

  • בנושאי למידה שונים

 • הכוונה לאיתור ילדים עם קשיים סנסומוטורים והתמודדות יעילה במסגרות

Purple Butterfly Hadara.png

 הרצאות להורים

הרצאות העשרה להורים להעלאת מודעות בנושא התפתחות מוטורית וסנסורית:

 • חשיבות התנועה בגיל הרך

 • עקרונות ההתפתחות המוטורית

 • אינטגרציה חושית-תנועתית:

  • המערכות החושיות

  • קשיים במערכות החושים

 • רעיונות לעבודה סנסומוטורית 

״Hadara presents a workshop on the theoretical and practical aspects of Movement to the teachers.

She has also given workshops for my staff and they have benefited greatly from the information she has given them and they have been able to add these ideas into their classroom routines immediately.״

Barbara Goldstain

״ההרצאה היתה מעניינת ומאירה עם חשיבות עליונה לכל אחד/ת מאיתנו!! אני כל היום סובבת ילדים: ראשית כאמא ושנית כגננת. אז תודות גדולות לך על כך שאני יכולה להבחין ולהבין טוב יותר מאי פעם התנהגויות שלכאורה לא נראו לי רגילות ואפילו מוזרות בעיני המתבונן אך מסתבר שנגרמות מצורך ותסכול של אותם הילדים. תודה גם שנתת לי את היכולת לדעת איך לעזור ולטפל  כדי לא לגרום לנזק עתידי שזה הכי חשוב! שוב תודות רבות וגדולות!!!״

מירב

bottom of page